Splošni pogoji poslovanja

Splošno

Splošni pogoji poslovanja spletnega nakupovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Spletno stran www.bojanaivanovic.com (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja podjetje Živim kot si želim, Bojana Ivanović s.p., (v nadaljevanju kot »ponudnik«).
S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

 1. Živim kot si želim, Bojana Ivanović s.p. 

Bojana Ivanović s.p. izdaja in prodaja knjige, letne planerje,  izvaja osebne, skupinske programe, e-tečaje in izobraževanja iz naslova osebne in poslovne rasti ter promocijo knjig.

Stranke so tako fizične kot pravne osebe.

 1. Storitve in definicije

Storitve Bojane Ivanović s.p., v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 1. Pisanje, izdaja in trženje knjig (tiskanih in elektronskih)
 2. Izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov (e- izobraževanj) z različnih področij.
 3. Izvedba seminarjev, delavnic in ostalih dogodkov ter izobraževanj.
 4. Organizacija različnih srečanj in dogodkov na temo podjetnosti, izobraževanj, knjig, osebne rasti  …
 5. Predavanja v sklopu različnih podjetij, društev, šol, uradnih ustanov …
 6. Izdelava in prodaja letnih planerjev za leto 2021. 

Ponudniki storitev so:

 1. Bojana Ivanović s.p.
 2. drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

 

Naročnik, stranka

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico… (v nadaljevanju naročnik ali stranka).

Izobraževalni program

Program, do katerega ima naročnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od progama, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

Izobraževalni modul
Je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

 1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.bojanaivanovic.com in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani www.bojanaivanovic.com.

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta, FB).

V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

 1. Cene in komercialni pogoji 

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€). 

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. 

Akcijske ponudbe v spletni trgovini Bojana Ivanović s.p. so lahko dnevne, tedenske ali mesečne in se oblikujejo v odvisnosti od razpoložljive zaloge in povpraševanja po določenih artiklih. Podjetja oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko.

Bojana Ivanović s.p. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu, oziroma na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji…), dobi  stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani  ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.

Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa. 

 1. Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posameznega izobraževalnega programa. Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer naročnik mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan.

Načini plačila:

 1. plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletni strani www.bojanaivanovic.com se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.
 2. Po povzetju.
 3. Paypal
 4. Kreditna kartica 

Izdaja računa
Bojana Ivanović s.p. po dostavi in plačilu naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna stran deluje le na območju Slovenije.

 1. Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika. 

 

 1. Avtorske pravice

Stranka (naročnik),  v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki,  prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe. 

 1. Podpora strankam

Strankam je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 

 1. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam. 

 1. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 2. ravnanja tretjih oseb;
 3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

10.1 Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil blago v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar (izobraževalni program, material in podobno) pregleda.

Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.

Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako v izobraževalnem programu oziroma materialu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode oziroma stroškov, ki nastanejo zaradi pomanjkljivo pripravljenih izobraževalnih programov oziroma drugih produktov ali storitev ponudnika.

Pravice naročnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.

Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake

Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. 

 1. Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (bojana@bojanaivanovic.com).

Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike. 

 1. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

S sprejetjem splošnih pogojev se stranka, ki je splošne pogoje sprejela, strinja s procesiranjem njihovih osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). da se njihov e-mail lahko uporablja za promocijske aktivnosti, oglaševanja, za pošiljanje ponudb iz področja marketinga.

 1. Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže po elektronski pošti na bojana@bojanaivanovic.com ali po klasični pošti (Bojana Ivanović, Jurčkova 5c, 1000 Ljubljana).

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 1. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Živim kot si želim, Bojana Ivanović s.p. 

Jurčkova 5c, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki
E : bojana@bojanaivanovic.com

Splošni pogoji so bili urejeni 7.9.2021

 

PRAVILA IN POGOJI ZA NAGRADNO IGRO BRANJE BOGATI – TOKRAT DOBESEDNO! 

 

1. Organizator, izvajalec in namen nagradne igre

Organizator nagradne igre je ŽIVIM KOT SI ŽELIM, BOJANA IVANOVIĆ S.P. davčna številka SI86001825 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija knjige Ti sam rin naprej. 


Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »BRANJE BOGATI ČLOVEKA – tokrat dobesedno!« ter postopke in pogoje pod katerimi lahko
udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani
www.bojanaivanovic.com .

Vsak udeleženec nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinja s temi pravili
in pogoji in jih v celoti sprejema.


2. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra poteka od 9.9.2021 od 00:00 ure do 30.09.2021 do 24:00 ure in se organizira in
se izvaja na spletni strani www.bojanaivanovic.com


3. Pogoji sodelovanja


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.bojanaivanovic.com, na način kot to določa 4.
točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo
pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se
prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za
neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


4. Način sodelovanja v nagradni igri


V nagradni igri avtomatsko sodeluje vsak, ki bo do 30.9.2021 do 24.00 h oddal naročilo za knjigo Ti sam rin naprej. 
 
.
5. Nagrade


Organizator bo podelil nagrade:
• 1x darilni bon za nakupovalne centre Supernova, v vrednosti 300 € 
• 1x darilni bon za nakupovalne centre Supernova, v vrednosti 200 € 
• 1x darilni bon za nakupovalne centre Supernova, v vrednosti 100€. 


6. Žrebanje nagrad


Žrebanje nagrajencev bo dne1.10.2021 v prostorih Živim kot si želim, Bojana Ivanović s.p. Žrebanje nagrad ni
javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebani 3 dobitniki
nagrad oziroma nagrajenci. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.
Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat,
prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, v naslednjih primerih:
– če se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali
– kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih
– kadar nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče
dostaviti ali kadar na splošno nasprotuje tem pravilom.
V primeru, če vse nagrade niso izžrebane, se žrebanje ponovi.


7. Obveščanje nagrajencev


Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.bojanaivanovic.com
prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer preko e- pošte, ki je bila napisana pri oddaji naročila knjige.

8. Prevzem nagrad


Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 10 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o
čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.bojanaivanovic.com Stroške poštnih storitev
krije organizator.
Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o
izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek,
– naslov stalnega prebivališča,
– davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost
42,00 EUR (v tem primeru prejemniki vseh nagrad).
in sicer na elektronski naslov bojana@bojanaivanovic.com


Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove
in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev,
se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima
nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da
organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano
pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima
nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Če nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 45 dni od objave rezultatov žrebanja se šteje, da se
odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi
navedenih pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo
nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke
prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila
prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih,
ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za
druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej
nagradni igri izrecno strinja.
Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem
nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom
prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu
nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.


9. Davki in akontacija dohodnine


Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju
ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l.
RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju
oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih
pogojev.
Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine
v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z
letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v
maloprodajni vrednosti.
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV),
je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne
odtegne akontacije dohodnine.
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator
obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.
V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00
EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo
davčnega zavezanca.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika


Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje
privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime
in priimek, GSM številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz.
kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.
Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno
soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne
podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, GSM številka in e-mail naslov) za namen:
izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru
se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.
Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v
nagradni igri mora biti podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se o njih
obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, GSM številka za namen izvedbe nagradne igre,
pri čemer zakoniti zastopniki skupaj s soglasjem iz prejšnjega stavka posredujejo tudi privolitev, za
obdelavo njihovih osebnih podatkov, navedenih v tem stavku.
V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo
organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna
številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu
davčnemu uradu.
Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom
o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih
podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma
pogojih.
Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 2. odstavka ter osebni podatki
zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo
toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za
obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred
iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu
obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.
Osebni podatki nagrajenca iz 4. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve
nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.
Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:
• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
• zahtevati popravek osebnih podatkov
• zahtevati blokiranje osebnih podatkov
• zahtevati izbris osebnih podatkov
• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
• zahtevati prenos osebnih podatkov
• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši
Splošno uredbo o varstvu podatkov.
V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali
prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni
igri.
Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku:
www.bojanaivanovic.com
Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila
v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede
obdelave in varstva osebnih podatkov:
• izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
• izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil
nagrado nagrajencu).
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih
podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k
varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo
obrnite na:
E-pošta: bojana@bojanaivanovic.com


Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno
popravljeni.


12. Kontakt

Organizator:
Živim kot si želim, Bojana Ivanovič s.p. 


Email:

bojana@bojanaivanovic.com

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

13. Omejitev odgovornosti

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene
odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi
sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne bo sodeloval v morebitnih sporih glede lastništva
izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli
nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju posredovala
pravilne osebne podatke v skladu s temi pravili.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
strinjajo.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove
nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru
organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.
Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.bojanaivanovic.com,
omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive
ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z
interneta, strošek SMS sporočila.
14. Razno
Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo
storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru
utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil
udeleženca.
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti.
Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila
storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno
reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.
Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne
odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in
drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali
morebitno škodo pri uporabi nagrad.
15. Končne določbe
S pristopom k nagradni igri sodelujoči sprejmejo navedena pravila in pogoje nagradne igre.
Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja
nagradne igre objavljena na spletni strani www.bojanaivanovic.com
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo
organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.bojanaivanovic.com


Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani 


Ljubljana, 8.9.2021
Organizator nagrad

 

0